branyposuvne.sk Komponenty pre posuvné brány, posuvná brána svojpomocne

branyposuvne.sk
Title: Komponenty pre posuvné brány, posuvná brána svojpomocne
Keywords: posuvná brána, posuvné brány, brány, brána, pohon, pohony, samonosné brány, samonosné posuvné brány, komponenty na brány
Description: Zostavte si posuvnú bránu svojpomocne z na?ich komponentov na posuvné brány. V ponuke v?etky potrebné diely na posuvné brány pre domácich majstrov i pre vyrobcov brán.
branyposuvne.sk is ranked 1146415 in the world (amongst the 40 million domains). A low-numbered rank means that this website gets lots of visitors. This site is relatively popular among users in the united states. It gets 50% of its traffic from the united states .This site is estimated to be worth $6,788. This site has a low Pagerank(0/10). It has 1 backlinks. branyposuvne.sk has 43% seo score.

branyposuvne.sk Information

Website / Domain: branyposuvne.sk
Website IP Address: 217.16.187.14
Domain DNS Server: ns3.savana.cz,ns1.savana.cz,ns2.savana.cz

branyposuvne.sk Rank

Alexa Rank: 1146415
Google Page Rank: 0/10 (Google Pagerank Has Been Closed)

branyposuvne.sk Traffic & Earnings

Purchase/Sale Value: $6,788
Daily Revenue: $18
Monthly Revenue $557
Yearly Revenue: $6,788
Daily Unique Visitors 1,711
Monthly Unique Visitors: 51,330
Yearly Unique Visitors: 624,515

branyposuvne.sk WebSite Httpheader

StatusCode 200
Cache-Control no-store, no-cache, must-revalidate, post-check=0, pre-check=0
Content-Type text/html; charset=UTF-8
Date Fri, 29 Jul 2016 06:41:17 GMT
Server nginx/1.2.1

branyposuvne.sk Keywords accounting

Keyword Count Percentage
posuvná brána 12 0.76%
posuvné brány 25 1.60%
brány 128 3.21%
brána 27 0.66%
pohon 46 1.13%
pohony 14 0.41%
samonosné brány 5 0.37%
samonosné posuvné brány 2 0.22%
komponenty na brány 4 0.37%

branyposuvne.sk Traffic Sources Chart

branyposuvne.sk Similar Website

Domain Site Title

branyposuvne.sk Alexa Rank History Chart

branyposuvne.sk aleax

branyposuvne.sk Html To Plain Text

Komponenty pre posuvné brány, posuvná brána svojpomocne Komponenty pre posuvné brány od BranyPosuvne.sk Sada pre vyrobu samonosnej posuvnej brány do ?írky prejazdu 4,5 m Vozíky s 5 lo?iskami, C-profil 6m, nájazd, kapsa, vedenie € bez DPH 145,90 € s DPH 175,08 skladom KúPI? SADA pre vyrobu samonosnej posuvnej brány do 4,5 m s pohonom NICE Vozíky s 5 lo?iskami, C-profil 6m, nájazd, kapsa, vedenie, pohon, ozubeny hrebeň € bez DPH 435,92 € s DPH 523,10 skladom KúPI? Sada pre vyrobu samonosnej posuvnej brány do ?írky prejazdu 6,5 m Vozíky s 8 lo?iskami, C-profil 9m, nájazd, kapsa, vedenie € bez DPH 242,33 € s DPH 290,80 skladom KúPI? Sada pohonu pre posuvnú bránu do 400kg/8m NICE Road RD400 (D) Pohon do 400kg/8m (odporú?aná max. 5m), ovláda?, fotobunky, maják. € bez DPH 229,55 € s DPH 275,46 skladom KúPI? Sada pohonu pre posuvnú bránu do 600kg/8m NICE Robus RB600 (D) Pohon do 600kg/8m, ovláda?, fotobunky, maják, prijíma?. € bez DPH 325,10 € s DPH 390,12 skladom KúPI? Sada pre vyrobu ko?ajovej brány do 4,5 m s pohonom NICE a príslu?enstvom Kolieska ?90 mm, ko?ajnica 3x3m Zn, spodné dorazy, vedenie, pohon NICE Robus 400 s prísl., ozubeny hrebeň € bez DPH 390,93 € s DPH 469,12 skladom KúPI? ?o ponúkame: posuvná brána svojpomocne Slú?ime v?etkym, ktorí si chcú samonosné posuvné brány a ko?ajové posuvné brány vyrobi? svojpomocne, alebo brány vyrábajú pre ?al?ích ?udí. Ponúkame komponenty na posuvné brány vo vysokej kvalite, za krátku dodaciu dobu a férovú cenu. Zákazníkom dodávame komponenty potrebné k stavbe brány spolo?ne s návodmi tak, aby mohli s minimálnymi znalos?ami bránu zostavi?, in?talova?, a o?ivi? svojpomocne. Zabezpe?ujeme dopravu a poradenstvo oh?adom Va?ej brány. Pre zjednodu?enie vyberu sme zostavili sady komponentov pre posuvné brány. S vyberom radi pom??eme. Ak máte ?pecifické prianie, zavolajte nám na 0948599857 alebo napí?te na info@branyposuvne.sk. Posuvné brány Posuvné brány delíme pod?a sp?sobu posuvu na: Samonosné posuvné brány: brána je nesená nad zemou pomocou C-profilu, ktory jazdí v nosnych vozíkoch Ko?ajové posuvné brány: brána má v spodnej ?asti ukotvené kolieska, ktoré jazdia po ko?ajnici Závesné posuvné brány: brána má na vrchnej ?asti vozíky ktoré jazdia v C-profile prichytenom na strope alebo na stene Na nasledujúcich znázorneniach m??ete získa? predstavu o jednotlivych komponentoch posuvnej brány: SAMONOSNá POSUVNá BRáNA Samonosné brány sú ob?úbené v?aka svojej kon?trukcii, ktorá umo?ňuje bezúdr?bovú prevádzku a nevy?aduje vyrovnany terén. Brána je nesená nad zemou cca. 5 a? 10 cm pomocou C-profilu, ktory je ukotveny mimo ?írky prejazdu na dvoch nosnych vozíkoch, pevne ukotvenych v betónovom základe. Treba v?ak myslie? na v???í nárok na priestor pre odsunutie, ktory musí by? o cca. 30 a? 40% v???í ako ?írka prejazdu. Rozlo?enie komponentov samonosnej posuvnej brány Po kliknutí na konkrétnu ?as? obrázku sa Vám zobrazí kategória vyrobkov. Princíp samonosnej posuvnej brány Základom samonosnej brány je C-profil a rámová kon?trukcia brány. Rám brány zhotovíte z uzavretych tenkostennych oce?ovych profilov. Na spodnú ?as? rámu je privareny C-profil. Tento profil umo?ňuje horizontálny pohyb brány na lo?iskách, ktoré sú sú?as?ou dvoch nosnych vozíkov. Vozíky sú ukotvené v betónovom základe. Vo vrchnej ?asti brány je posun stabilizovany vedením brány (vrchné alebo bo?né), ktoré svojim oterom nepo?kodzuje povrchovú úpravu brány. Dorá?anie brány rie?ia spodné a vrchné dorazy. C-profil je z vysoko kvalitnej ocele valcovanej za studena a nedochádza u neho k roz?ahovaniu. Lo?iská na vozíkoch sú presne upravené pre C-profil a a proti zanenseniu sú zakrytované záslepkami. Nosné vozíky majú mo?nos? vy?kovej regulácie a mo?nos? vykyvu, v?aka ktorému sú lo?iská na vozíku namáhané rovnomerne. Vo v???ine prípadov sa pre samonosné brány volí elektromechanicky pohon spolu so zabezpe?ovacími prvkami (fotobunky, maják). Je v?ak mo?né bránu otvára? i manuálne, vtedy je brána uzamykate?ná hákovym zámkom s k?u?kou, alebo madlom. Na?im zákazníkom ponúkame pohony NICE, kv?li vybornym skúsenostiam s touto zna?kou. Rámová kon?trukcia samonosnej brány Kon?trukciu brány tvorí rám z uzavrenyvh oce?ovych profilov. Kon?trukciu zhotovíte z profilov 40x40, 60x40, 80x40, prípadne inych, zále?í od ve?kosti a hmotnosti brány. Celkovú únosnos? kon?trukcie brány ovplyvní materiál, z ktorého je rám pozvárany. S rastom ve?kosti pou?itych joklov rastie aj tuhos? rámu a teda aj únosnos? vyplne brány. Orienta?ny vypo?et celkovej d??ky samonosnje brány: ?írku prejazdu vynásobíte koeficientom 1,4 a pripo?ítate 0,2 m (nutny pre vedenie brány). Príklad: ?írka prejazdu je 4 m. Vypo?et: 4 m x 1,4 + 0,2 m = 5,8 m (celková d??ka brány je 5,8 m). Tento orienta?ny vypo?et platí pre brány do 600 kg, pre v???ie brány m??e by? koeficient a? 1,6 (pod?a hmotnosti brány). Ak plánujete ?ahkú kon?trukciu, m??ete si dovoli? krat?í presah brány. S rastúcou hmotnos?ou brány je lep?ie presah neskracova? a po?íta? orienta?ne aspoň s koeficientom 1,4. Vyplň kon?truckie brány Vyplň brány m??ete prakticky ?ubovolne prisp?sobi? charakteru oplotenia ?i Vá?ho domu (drevené late, oce?ová vyplň, plastové profily, lexan, ?ahokov …). Odkazy k téme samonosná brána ?a??ie infomrácie: odkazy SADY komponentov pre samonosné brány: pre zjednodu?enie nájdete v ponuke ucelené SADY komponentov potrebnych k vyrobe samonosnje brány. SADY sú cenovo zvyhodnené. Vyber komponentov pre samonosnú bránu: podrobné infmorácie o vybere komponentov pre samonosnú bránu. Rozmery betónového základu: rozmery betónového základu pre samonosnú posuvnú bránu nájdete TU. ?asto rie?ené otázky pri stavbe samonosnje posuvnej brány. Objedna?/informova? sa: kontakty KO?AJOVá POSUVNá BRáNA Ko?ajová posuvná brána (nazyvaná i pojazdová) jazdí na ko?ajnici, ktorá sa in?taluje na betonovy základ. Na spodnom profile brány sú ukotvené oce?ové pojazdové kolieska s lo?iskom. Rozlo?enie komponentov Ko?ajovej posuvnej brány Po kliknutí na konkrétnu ?as? obrázku sa Vám zobrazí kategória vyrobkov. Princíp ko?ajovej posuvnej brány Základom je rám brány, ko?ajnica a pojazdové kolieska. Rám brány zhotovíte z uzavretych tenkostennych oce?ovych profilov ktoré zabezpe?ujú tuhos? rámu brány. Na spodnú ?as? rámu brány sú uchytené pojazdové kolieska brány (existuje viac mo?ností uchytenia, vi? pojazdové kolieska pre ko?ajovú bránu). Tieto kolieska umo?ňujú horizontálny pohyb brány po ko?ajnici. Ko?ajnica je ukotvená po celej ?írke prejazdu aj po celej ?írke odsunu brány. Vertikálny posun brány stabilizuje vedenie brány(vrchné alebo bo?né) ktoré svojim oterom nepo?kodzuje povrchovú úpravu brány. Dorá?anie brány rie?ia spodné a vrchné dorazy. Vo v???ine prípadov sa pre ko?ajové brány volí elektromechanicky pohon spolu so zabezpe?ovacími prvkami (fotobunky, maják). Je v?ak mo?né bránu otvára? i manuálne, vtedy je brána uzamykate?ná hákovym zámkom s k?u?kou, alebo madlom. Na?im zákazníkom ponúkamepohony NICE, kv?li vybornym skúsenostiam s touto zna?kou. Odkazy k téme ko?ajová brána ?a??ie informácie: odkazy SADY komponentov pre ko?ajové brány: pre zjednodu?enie nájdete v ponuke ucelené SADY komponentov potrebnych k vyrobe ko?ajovej brány. SADY sú cenovo zvyhodnené. Objedna?/informova? sa: kontakty Porovnanie samonosnej a ko?ajovej brány Hlavny rozdiel je v kon?truk?nom rie?ení posuvu brány: Samonosná brána je vedená v spodnej ?asti C-profilom, ktory "jazdí" na dvoch nosnych vozíkoch, ukotvenych mimo ?írky prejazdu, kde?to ko?ajová brána má na spodnom profile rámu ukotvené kolieksa, ktoré jazdia po ko?ajnici. Porovnajte tieto rie?enia s oh?adom na situáciu na Va?om pozemku: Samonosná posuvná brána Ko?ajová posuvná brána Samonosné brány v sú?astnosti patria medzi najmodernej?ie a najob?úbenej?ie zariadenia k otváraniu a zatváraniu vjazdu do objektu. Po in?talácii samonosnej brány získate tieto vyhody: Ko?ajové brány vyu?ijete hlavne tam, kde nemáte dostatok priestoru pre samonosnú bránu. Na zvá?enie sú tie? mierne ni??ie náklady na obstaranie ko?ajovej brány: Vyhody ? bezúdr?bová prevádzka: zo v?etkych typov brán najmen?ie nároky na údr?bu ? bezproblémová prevádzka v zimnom období ? hodí sa na pozemky, kde parkujete hne? za bránou ? stavebne nezasahujete do komunikácie (dla?by, asfaltu apod.), v ?írke prejazdu sa nedotyka zeme. ? nevy?aduje úplne rovny terén v prejazde (v prejazde m??te ma? trávník) ? m??ete pou?i? nylonové lo?iská na nosnych vozíkoch a tym dosiahnu? ve?mi tichy chod brány (u ko?ajovej brány sa pou?ívajú iba oce?ové lo?iskové kolieska) ? dlhodobá ?ivotnos? ? ve?mi stabilná kon?trukcia ? cely posuvny systém je "schovany" mimo ?írky prejazdu ? vhodná pre súkromné i priemyselné objekty ? vhodná aj do objektu kde jazdia ?a?ké mechanizmy, ktoré by mohli po?kodi? ko?anicu ? ni??ia obstarávacia cenavporovnaní so samonosnou bránou ? priestor pre odsunutie brány sta?í v rovnakej ve?kosti ako ?írka prejazdu+ 30 cm(pre uchytenie vedenia a pohonu) ? mo?nos? pou?i? ko?ajovú bránu tam, kde nie je dostatok priestoru pre samonosnú ?i krídlovú bránu ? nie je potreba h?bi? základ pre kotvy samosnej posuvnej brány (u samonosnje brány je nutny betónovy základ pod vozíky do h?bky 80 cm) ? m??ete parkova? hne? za bránou ? stavebne nezasahujete do komunikácie (dla?by, asfaltu apod.) ? dlhodobá ?ivotnos? ? ve?mi stabilná kon?trukcia ? vhodná pre súkromné i priemyselné objekty Nevyhody ? v???í nárok na priestor pre odsunutie, musí by? o cca. 30 a? 40% v???í ako ?írka prejazdu ? mierne vy??ia obstarávacia cena ? vy?aduje zvy?enú, pravidelnú údr?bu hlavne v zimnych mesiacoch ? nutnos? odh?ňat ne?istoty (napadané listy, kamienky apod.), sneh a odstraňova? námrazu ? ko?ajnica kopíruje v?etky nerovnosti komunikácie, v prípade nerovností m??e dochádza? k vibráciam, ktoré sa prená?ajú na posuvny mechanizmus ? mo?nos? po?kodenia ko?ajnice v prípade prejazdu ve?mi ?a?kého mechanizmu ? ko?ajnica v prejazde bude v?dy vidite?ná, pre niekoho esteticky problém Zhrnutie: Na ka?dú situáciu nahliadnite najsk?r z h?adiska priestoru. Toto h?adisko m??e niekedy samonosnú bránu ihne? vylú?i? a nemusíte hodnoti? ?al?ie faktory. Inak je ko?ajová brána mierne cenovo vyhodnej?ia ako brána samonosná, v zime v?ak vy?aduje v???iu údr?bu. Niekto povie, ?e údr?ba a? tak moc nebolí, iny vy?aduje v zime komfort otvárania brány za ka?dého po?asia. Zále?í aj od názoru a osobnych návykov. V?eobecne v?ak m??me zhrnú?, ?e obe kon?trukcie posuvu sú technicky ve?mi dobre navrhnuté, akurát sa ka?dá hodí do inej situácie. Automatické ovládanie posuvnej brány: pohony Posuvné brány ?alej m??me rozdeli? pod?a sp?sobu otvárania na: Brány s manuálnym otváraním: posuv brány zabezpe?íte manuálne, pomocou k?u?ky ?i madla, v zatvorenej polohe zaistené pomocou hákového zámku. Brány s automatickym pohonom: ovládané dia?kovym ovláda?om, v zatvorenej polohe zaistené pohonom a ?al?ími bezpe?nostnymi prvkami. Posuvné brány s pohonom mo?no ovláda?: dia?kovym ovláda?om, kódovou klávesnicou, k?ú?ovym spína?om, identifika?nou kartou, be?nym spína?om - tla?ítkom. Pohony pre posuvné brány Pohon je umiestneny mimo ?írky prejazdu, zpravidla je doplneny bezpe?nostnymi prvkami (fotobunky, maják). V?etky pohony v na?ej ponuke sú ur?ené pre pripojenie k sieti 220 V. Pre prípad vypadku elektrického prúdu je mo?né pohon odblokova? pomocou k?ú?a a bránu núdzovo ovláda? ru?ne. Dobre nastavená mechanika brány zais?uje ?ahky posuv a teda bránu manuálne otvorí i die?a. Pohon je vybaveny systémom zastavenia a je zaisteny koncovymi spína?mi. Vyber Pohonu brány Na?im zákazníkom dodávame pohony talianskej zna?ky NICE, ktoré sami pou?ívame pri na?ich realizáciach a sme s nimi dlhodobo spokojní. Pohony dodávame samostatne, alebo v zvyhodnenych sadách, ktoré obsahujú ovláda?e, bezpe?nostné fotobunky, vystra?ny maják a ?al?ie príslu?enstvo. K sadám pohonov ?tandardne dodávame dvojkanálové ovláda?e, aby ste mohli nezávisle na sebe ovláda? i viac zariadení (napr. gará?ovú bránu, osvetlenie a pod.) Pri posuvnych pohonoch je najd?le?itej?ia hmotnos? brány. V na?ej ponuke nájdete pohony do 400, 600 a 1000 kg. Pre zjednodu?enie nákupu uvádzame SADY pohonov s doporu?enym príslu?enstvom: Hmotnos? brány do Sada pohonu Manuál k pohonu 400 kg Sada pohonu pre posuvnú bránu do 400 kg NICE Road Manuál Nice Road400 600 kg Sada pohonu pre posuvnú bránu do 600 kg NICE Robus Manuál NICE Robus600 1000 kg Sada pohonu pre posuvnú bránu do 1000 kg NICE Robus Manuál NICE Robus1000 Posuvné brány ?alej m??eme rozdeli? pod?a po?tu otvorení za deň na privátne a priemyslové. S vyberom pohonu radi pom??eme. Komponenty pre "ve?ké" brány Ponúkame aj rie?enie pre brány so ?írkou prejazdu viac ako 6,5m. Z komponentov v na?ej ponuke je mo?né postavi? samonosnú, ko?ajovú i krídlovú bránu do ?írky prejazdu 15m. Spodny vodiaci C-profil pre samonosnú bránu sa vyrába aj v rozmere 140x140x6mm s adekvátnymi vozíkmi, rovnako Vám doporu?íme vhodnú ko?ajnicu, ktorá znesie zá?a? nápravy nalo?eného kamiónu. Pohony sú tie? dostupné pre brány a? do 3500 kg (NICE TUB 3500). Viac informácií >>>. V prípade záujmu nás kontaktujte, skúsime pre Vás nájs? vhodné rie?enie a doporu?íme potrebné komponenty Iné rie?enie - dve protibe?né posuvné brány: V situácii, kedy posuvná brána musí zakry? ve?ky otvor m??ete uva?ova? aj o rie?ení dvoch protibe?nych posuvnych brán, z ktorych ka?dá posuvná brána zakryje polovicu otvoru. Vyrobca pohonov NICE pam?tá na túto variantu a pohony Robus vybavil funkciou podriadená jednotka tak, aby dve protibe?né brány boli synchronizované a ovládané jednym ovláda?om. ZáVESNá POSUVNá BRáNA ?al?ím rie?ením je závesná posuvná brána. Jedná sa stropny systém v ktorom je C-profil pripevneny v hornej ?asti otvoru. V C-profile jazdia lo?iskové vozíky na kotrych je brána ukotvená. V na?ej ponuke po novom nájdete i komponenty pre závesné brány: Závesny systém pozostáva z komponentov: Nosná ?as? - C-profil je ukotveny na strope, nosníku ?i stene. V ponuke sú tri rozmery C-profilu: 34x34x1,5mm, 43x53x2,5mm, 57x68x3mm. Ich vyber sa dimenzuje pod?a hmotnosti kon?trukcie. - závesné vozíky jazdia v C-profile a na ich spodnej ?asti je uchytená závesná brána. Vozíky m??u ma? 2 alebo 4 lo?iská. Z pravidla pou?ijete dva alebo ?tyri vozíky na kon?trukciou, teda párny po?et vozíkov. Pou?i? tri vozíky nie je vhodné, preto?e v istom momente sa v?etka hmotnos? prená? na stredovy vozík a hmotnos? nie je rozlo?ená pomerne. Ponuku vozíkov nájdete tu. - úchyty C-profilu pomocou ktorych m??ete ukotvi? C-profil. Dr?iaky nemusíte nutne pou?i?, C-profil m??ete tie? privari? k oce?ovej kon?trukcii. Vodiaca ?as? - vodiace rolky zabezpe?ujú bránu proti prie?nemu pohybu. Schematické znázorenie pou?itia vodiacic roliek nájdete tu. - dorazy vymedzujú koncové polohy posúvania brány. Dorazy m??u by? umiestnené mimo prejazdu tak aby do nich narazila ?as? kon?trukcie, alebo m??u by? na?róbované vnútri v C-profile a koncová poloha bude ur?ená tam, kde narazí lo?iskovy vozík do dorazu v C-profile. Volite?né doplnky - zámky pre zabezpe?enie závesnej brány. Pou?ívajú sa ?tandardné hákové zámky pre posuvné brány - madlá pre pohodlnú manuálnu manipuláciu Kompletnú ponuku komponentov na závesné brány a technické informácie nájdete TU. Viac informácií o posuvnych bránach/kam ?alej? Potrebujete poradi? ? Ak chcete projekt Va?ej posuvnej brány prediskutova?, Zavolajte na 0948 59 98 57 alebo napí?te email na info@branyposuvne.sk Pora?te sa s predav?om Po vyplnení základnych údajov o Vami plánovanej bráne Vám po?leme ponuku, a zoznam doporu?enych komponentov pre Va?u posuvnú bránu. Formulár nájdete TU. ?al?ie info ?al?ie technické informácie nájdete na stránke ?asto rie?ené situácie pri stavbe posuvnej brány. Pozrite fotogalériu Fotky z realizácií domácich majstrov, ktory zostavovali bránu svojpomocne za pou?itia na?ich komponentov nájdete TU. Pre?o u nás? Pozrite si vyhody nákupu a hodnotenia zákazníkov, ktory u? u nás nakúpili komponenty pre posuvnú bránu. Stru?né predstavenie Posuvné brány s.r.o. Ponúkame: Komponenty na brány BranyPosuvne.sk chce ponúknu? ?u?om, ktorí realizujú bránu svojpomocne, resp. realizujú bránu pre inych ?udí, kvalitné komponenty na brány a doporu?ené montá?ne postupy k u?ah?eniu Vá?ho projektu. Svojpomocná vyroba má vyhody najme v ?etrení nákladov. Domáci majstri vyu?ívajú svoje zru?nosti nazhroma?dené z praxe, firmy vyu?ívajú vlastné kapacity (napr. vlastné dielne). Na?im cie?om je doda?, k zdaru Vá?ho projektu, vhodné komponenty na bránu a tym získa? spokojného zákazníka. Posuvné brány s.r.o. vznikla ako nástupnícka firma ?ivnosti Filip Kusalík - Beves. Kompletné údaje firmy nájdete polo?ke kontakt. Jej hlavnou ?innos?ou je dodáva? kvalitné komponenty na brány za férovú cenu, poskytova? adekvátne slu?by a zbiera? spokojnych zákazníkov, ktory sú najlep?ou referenciou. Sp?tná v?zba od zákazníkov Od na?ich zákazníkov radi uvítame sp?tnú v?zbu, ktorá vzíde z ich skúsenosti s realizáciou brány svojpomocne. Po?lite nám fotky Va?ich brán, podelte sa tak s ostatnymi majstrami ako sa Vám podarila Va?a posuvná brána. Posiela? m??ete na info@branyposuvne.sk. Fotky brán, ktoré ste nám poslali nájdete vo fotogalérii. Pohodové nakupovanie a zdar Va?emu projektu ?elá tym BranyPosuvne.sk. Upozornenie: Obsah stránok je du?evnym vlastníctvom Posuvné brány s.r.o. a je vo?ne ?íritelny za podmienky, ?e je ?íreny v celej svojej podobe vrátane internetovych odkazov, logotypu firmy Posuvné brány s.r.o. a tohto upozornenia. Obsah, ani ?iadna jeho ?as? nesmie by? upravovaná ani nesmie by? by? ?írená bez súhlasu autora. Ak chcete upozorni? na niektorú ?as? obsahu, odká?te na ňu hypertextovym odkazom. V prípade, ak niektorá z podmienok nie je dodr?aná, kontaktujte nás prosím na 0948 599 857, alebo na info@branyposuvne.sk. Vynimku z obsahu tvoria manuály k pohonom, tie sú vlastníctvom vyrobcu Nice S.p.A. Viac o ochrane obsahu. Stránka bola aktualizovaná 26.7.2015 Vytla?i? stránku Nakupujte: SADY - zvyhodnené Ukotvenie brány Vozíky C-profily Dorá?anie brány Dorazy spodné Dorazy vrchné Dorazy vnútorné Nájazdy Vedenie brány Vedenie vrchné Vedenie bo?né Rolky Pohony Pohony posuvné brány Pohony krídlové brány Dvojkrídlové Jednokrídlové Samostatné ramená Príslu?enstvo Pohony gará?ové brány Dia?kové ovláda?e Bezdr?tové tla?idlá Prijíma?e Fotobunky Majáky K?ú?ové spína?e ?íta?ky kariet Zálo?né zdroje Elektrozámky Riadiace jednotky Ozubené hrebene Príslu?enstvo brán Zámky Závesy a pánty Gumové dorazy Dorazy krídlovych brán K?u?ky a madlá Záslepky Ko?ajové brány SADY ko?ajovych brán Kolieska tvar U Kolieska tvar V Dorazy Vedenie Ko?ajnice Závesné brány C-profily Vozíky úchyty C-profilu Vodiace rolky Dorazy Zámky Komponenty pre ploty Dr?iaky plotovych polí Plotové st?piky Krytky plotovych st?pikov úchytky pletiva Kon?truk?ná oce? na brány Sady profilov Profily obd??nikové Profily ?tvorcové L-profil St?piky Tesárske kovanie Kotviace p?tky podstava Kotviace p?tky roxor Kotviace prvky Uholníky Dosky Príslu?enstvo, ostatné Nerez, Inox Lankovy systém Komponenty pre ve?ké brány ?lánky: Párovanie ovláda?ov Externé prijíma?e NICE Náhradné diely NICE Vyrobca NICE s.p.a. NICE BlueBUS Vratnos? pohonu Málo miesta pre bránu RYCHLY KONTAKT Telefón: 0948 59 98 57 E-mail: info@branyposuvne.sk Adresa: Podjavorinskej 1, Nové Mesto nad Váhom KONTAKTNY FORMULáR Meno: E-mail: Telefón: Text: Dobry deň, mám otázku oh?adne + = Ako na posuvnú bránu? Doprava a platba Pora?te sa s predava?om ?asto rie?ené situácie pri stavbe posuvnej brány Hodnotenie zákazníkov obchodné podmienky Roz?írená záruka Ako nakupova? Ná? sortiment Fotogalérie Vyhody Kontakt Prihlasovacie meno: Heslo: PORADENSTVO ? Poradíme pri vybere vhodnych komponentov a pohonov. DOPRAVA A PLATBA ? Tovar doru?íme a? k Vám domov po celom Slovensku. NáVODY ? Poskytujeme návody pre zhotovenie brány a zapojenie pohonu. NáKUPNY KO?íK 0 0,00 0,00 0,00 ks € za vyrobky € za dopravu € CELKOM s DPH ? 2011–2016 BranyPosuvne.sk – Komponenty na brány · Tovar.sk - porovnanie cien · Porovnanie cien na Pricemania.sk Posuvné brány · Samonosné brány · Brány Stránky prevádzkuje Posuvné brány s.r.o. Telefón: 0948599857, e-mail: info@branyposuvne.sk. Spolo?nos? je zapísaná v Obchodnom registri Okresného úradu v Tren?íne, v oddieli: Sro, ?íslo vlo?ky: 26654/R, zo dňa 25.7.2012. Ochrana osobnych údajov: Posuvné brány s.r.o. zabezpe?uje kupujúcemu ochranu osobnych údajov a to v plnom rozsahu v zmysle zákona ?.122/2013 Z. z. o ochrane osobnych údajov v znení neskor?ích predpisov. (Va?e emaily, telefónne ?ísla ani adresy neposkytujeme ?iadnej ?al?ej firme okrem prípadného dopravcu. Slú?ia nám len na to, aby bol obchod zrealizovany hladko a aby ste boli Vy aj my spokojní.)

branyposuvne.sk Whois

Domain Name: BRANYPOSUVNE.SK